Profile

Company Information :

Company name :
บริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
DSI Corporation Co., Ltd.

Business Information :

Industry group :
  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
Business type :
  1. Distributor

Contact Information :

Address 1 :
12/185 LUMLUKKA 53 A.LUMLUKKA 12150
Country :
ไทย
Tel :
097-182-5273

Other information :

Capital Investment :
5,000,001 - 10,000,000
Annual revenue :
5,000,001 - 10,000,000
Employee range :
0 - 50

Company Profile

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมพันธกิจ

1. มุ่งจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2. บริการเป็นเลิศ ลูกค้าพึงพอใจ

3.บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและทัศนคติที่เหมาะสมกับงาน

4.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

ค่านิยม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ (Your Partner For Success)

 

หลักการทำงานและการบริหาร

บริษัทฯ เน้นหลักการบริหารดำเนินกิจการโดยให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้เน้นเพียงแต่สร้างผลกำไรอย่างเดียว โดยบริษัทฯ มีความเชื่อว่าหากเราพัฒนางาน พร้อมกับพัฒนาคน จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้และ

มั่นคงอย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยใช้หลัก 5ป คือ

1. โปร่งใส   - มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม

2. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง - เน้นการปรับปรุงและพัฒนางานอยู่อย่างสม่ำเสมอ  และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เรื่อง ซึ่งการปรับปรุงและ   เปลี่ยนแปลงจะนำ ไปสู่สิ่งที่ดี และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ปลอดภัย - เน้นให้พนักงานปฎิบัติงานบนพื้นฐานของความปลอดภัย

4. ประหยัด - เน้นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการอยู่อย่างพอเพียง และร่วมมือกันใช้พลังงานตลอดจนทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

5. แบ่งปัน - มีการปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและถือว่าการตอบแทนสังคมเป็นเรื่องสำคัญ หากเรามีอยู่อย่างเพียงพอแล้ว เมื่อมีโอกาสควรที่จะแบ่งปันให้ กับผู้อื่นด้วย